+31 (0) 20 760 2040 info@spilgames.com

Mobile Apps Privacy Policy – PL

Polityka prywatności dotycząca gier na urządzeniach mobilnych

Od 25 maja 2018 r.

SPIL Games BV (dalej „SPIL”) zajmuje się ochroną prywatności użytkowników i traktowaniem danych osobowych z odpowiednim szacunkiem. By zapewnić użytkownikowi jak najlepszą obsługę, nie gromadzimy więcej informacji, niż jest to konieczne.
SPIL GAMES BV (zwany dalej „SPIL”) może korzystać z usług podmiotów zależnych lub renomowanych stron trzecich w celu przetwarzania danych osobowych gromadzonych w naszych grach na urządzeniach mobilnych („Gry”) lub za ich pośrednictwem. Korzystając z naszych Gier, użytkownik akceptuje praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności.

1. Informacje dot. niniejszej Polityki prywatności

1.1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób informacje o użytkownikach są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez SPIL GAMES BV („SPIL”) podczas korzystania z jednej z naszych Gier. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie, gdy SPIL spełnia rolę administratora danych w odniesieniu do danych użytkowników. Tak jest w przypadku, gdy określamy cele i sposoby przetwarzania danych w naszych Grach.

1.2. Oprócz Warunków użytkowania i innych zasad zastosowanie ma również Polityka prywatności. W przypadku sprzeczności między Warunkami użytkowania a niniejszą Polityką prywatności będzie obowiązywać niniejsza Polityka prywatności.

2. Informacje dot. firmy

2.1. SPIL GAMES BV jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 32106054 i pełni rolę administratora danych, o którym mowa w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych („RODO”). SPIL ma siedzibę pod adresem Mussenstraat 15, 1223 RB, Hilversum, Holandia.

3. Jakie informacje gromadzimy?

3.1. SPIL gromadzi dane użytkowników korzystających z naszych Gier. Dane te dotyczą sposobu korzystania z naszych Gier, w tym rodzaju urządzenia, i mogą zawierać informacje przesyłane przez użytkowników podczas tworzenia konta w naszym serwisie lub za pośrednictwem kont sieci społecznościowych, takich jak Facebook. Możemy również gromadzić informacje od dostawców sieci reklamowych i innych stron trzecich, takich jak dostawcy usług płatniczych.
Podczas korzystania przez użytkowników z naszych Gier gromadzimy m.in. następujące dane:
• Identyfikator urządzenia i adres IP;
• Dane demograficzne (tj. kraj);
• Dane zgromadzone za pośrednictwem różnorodnych technologii;
• Gdy użytkownik rejestruje się w naszej witrynie w celu lepszej rozgrywki i/lub aby utworzyć profil, gromadzimy takie informacje jak nazwa użytkownika, adres e-mail lub dowolne informacje przekazane przez użytkowników;
• Pozostałe otrzymane dane, np. wiadomości e-mail, czaty, ankiety i inne rozmowy oraz informacje przekazane nam w naszych kanałach mediów społecznościowych dotyczące Gier;
• Rozgrywka (częstotliwość, urządzenie, platforma, poziom itd.);
• Dane dot. dokonywanych transakcji płatniczych;
• Dane umieszczane w Społeczności Gry;

4. W jaki sposób korzystamy z danych użytkowników?

4.1. Gdy użytkownik korzysta z Gry, wykorzystujemy posiadane o nim informacje w celu:
• zapewnienia dostępu do Gry i powiązanych witryn internetowych oraz stałego ulepszania ich funkcji;
• przechowywania historii rozgrywek;
• zapewniania usług wsparcia i pomocy technicznej;
• analizy funkcjonowania Gry i powiązanych witryn internetowych;
• umożliwiania opcji zakupów w aplikacjach;
• wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach i wysyłania wiadomości promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych form komunikacji;
• umożliwienia integracji sieci społecznościowych, w szczególności z platformą Facebook;
• zapobiegania oszustwom i przestępstwom;
• wypełniania obowiązków prawnych i podatkowych.

4.2. Adres e-mail może być używany do następujących celów:
• obsługa wiadomości e-mail dotyczących usług (aktualizacji, nowego projektu, nowych funkcji, ankiet, (nowych) gier itd.);
• obsługa administracyjna, tj. informowanie o naruszeniu Warunków użytkowania;
• wysyłanie wiadomości, które użytkownik pozwolił nam przekazać (np. od innych użytkowników w sieci społecznościowej).

4.3. Gry SPIL znajdują się na serwerach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), a dane osobowe będą przechowywane przez SPIL w EOG. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez naszych partnerów w kraju spoza EOG, podjęliśmy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym między innymi gwarancji umownych.

4.4. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do korzystania z Gry w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy na przykład okresowo usuwać nieużywane konta gier i regularnie analizować oraz anonimizować niepotrzebne dane.

5. Jacy partnerzy mają dostęp do danych użytkowników?

5.1. Dostawcy sieci reklamowych
SPIL korzysta z dostawców sieci reklamowych, giełd reklamowych i serwerów reklamowych („Partnerzy reklamowi”), aby umożliwić wyświetlanie reklam w Grach lub prowadzić kampanie reklamowe w grach i platformach stron trzecich. Partnerzy reklamowi wykorzystują określone technologie do wyświetlania, lepszego ukierunkowania i mierzenia skuteczności swoich reklam, wykorzystując zgromadzone dane w czasie i w sieciach gier, aby określić lub przewidzieć cechy i preferencje ich odbiorców („Dane reklamowe”). SPIL przetwarza takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasi partnerzy reklamowi mogą pełnić rolę podmiotu przetwarzającego dane lub administratora danych w odniesieniu do Danych reklamowych, w zależności od zakresu ich usług. Partnerzy reklamowi są odpowiedzialni za ich zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Korzystanie z technologii reklamowych przez takie strony trzecie, jak dostawcy sieci reklamowych, podlega ich własnej polityce prywatności, a nie niniejszej Polityce prywatności. Podstawą prawną przetwarzania danych reklamowych dla ukierunkowanych reklam jest zgoda. Podstawą prawną optymalizacji i śledzenia współczynników konwersji w kampaniach reklamowych prowadzonych przez inne firmy jest uzasadniony interes.

5.2. Dostawcy usług płatniczych
SPIL może również korzystać z zewnętrznych dostawców usług płatniczych („PSP”), oferujących pośrednictwo w transakcjach płatniczych na rzecz SPIL, w celu sprzedaży produktu lub usługi za pośrednictwem Gier. PSP pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do danych osobowych związanych z transakcjami („Dane transakcyjne”) przetwarzanymi w celu zakupu produktu lub usługi. Dane transakcyjne mogą zawierać dane osobowe, dane karty płatniczej i szczegóły transakcji. Za każdym razem, gdy użytkownik dokona zakupu w Grach (np. wirtualnego przedmiotu w grze), dane przekazywane PSP podlegają ich polityce prywatności, a nie naszej. Wykonanie umowy stanowi podstawę prawną tego przetwarzania. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie PSP przez SPIL danych zgromadzonych od użytkowników w celu oferowania usługi transakcji płatniczych za każdym razem, gdy dokonuje on zakupu w Grach, i że taki PSP może używać tych danych do (statystycznej) analizy transakcji płatniczych. Po zakupie produktu lub usługi SPIL i PSP mają prawny wymóg zachowania danych użytkowników przez prawnie określony okres wynoszący minimum 7 lat. SPIL ma prawo powiadomić PSP o użytkowniku, który prowadzi (lub gdy dana strona sądzi, że prowadzi) działalność niezgodną z prawem, naruszającą prawa jakiejkolwiek osoby lub która doprowadziła do zawieszenia lub zakończenia użytkowania Gier przez takiego użytkownika. SPIL ma prawo powiadomić PSP o użytkowniku, który prowadzi (lub gdy dana strona sądzi, że prowadzi) działalność niezgodną z prawem, naruszającą prawa jakiejkolwiek osoby lub która spowodowała zawieszenie lub zakończenie użytkowania Gry przez takiego użytkownika.

5.3. Sieci społecznościowe
Z Gry można korzystać lub ją synchronizować na wielu urządzeniach poprzez logowanie do konta Facebook. Logowanie do portalu Facebook jest kontrolowane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Facebook może przekazywać nam pewne informacje o użytkownikach, a my możemy wykorzystywać te informacje, aby wyświetlać im reklamy. Facebook jest stroną trzecią, więc działania użytkowników na tej platformie społecznościowej podlegają zasadom Facebooka dotyczącym użytkowników i prywatności, a nie naszym. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania danych użytkowników portalowi Facebook i ich wykorzystania przez portal, zapoznaj się z Zasadami ochrony danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php.

5.4. Partnerzy ds. analityki

SPIL używa partnerów ds. analityki, aby uzyskiwać informacje dotyczące korzystania z Gier („Dane użytkowania”). Partnerzy ds. analityki przetwarzają Dane użytkowania, które mogą obejmować m.in. adres IP, lokalizację geograficzną, system operacyjny, czas spędzony w Grach i inne informacje dotyczące korzystania z Gier. Dane te są wykorzystywane do analizy korzystania z Gier i ulepszania Gier oraz powiązanych usług. Nasi partnerzy ds. analityki będą pełnić rolę podmiotów przetwarzających dane w odniesieniu do Danych użytkowania. Podstawą prawną przetwarzania Danych użytkowania jest uzasadniony interes

5.5. Partnerzy ds. obsługi klienta

SPIL korzysta z zewnętrznych dostawców usług, aby oferować klientom usługi wsparcia. Możemy udostępniać tym partnerom dane osobowe, tj. treść komunikacyjna, adres IP, adres e-mail i nazwa użytkownika („Dane korespondencyjne”). Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane przez SPIL i partnerów biznesowych w celu komunikacji z użytkownikiem, blokowania użytkowników, zmiany adresów e-mail, reaktywowania lub blokowania kont, dodawania lub usuwania przedmiotów w grze oraz innych usług wsparcia dla klientów. W zależności od świadczonej usługi podstawą prawną przetwarzania Danych korespondencyjnych jest uzasadniony interes lub zgoda.

5.6. Sieci partnerskie
SPIL może korzystać z sieci partnerskich, które pomagają w dystrybucji Gry, abyśmy mogli zaoferować Grę jak największej liczbie graczy.

5.7. Producenci
Po uruchomieniu Gra będzie stale monitorowana i ulepszana w celu utrzymania i wprowadzania najlepszych usług dla graczy. Producenci mogą zatem wyświetlić informacje dotyczące użytkowników i mieć do nich dostęp, ale będą używać tych informacji tylko do optymalizowania gry. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest konieczność wynikająca z umowy.

5.8. Inne podmioty
Możemy dostarczać informacje innym podmiotom, jeśli wymaga tego od nas prawo lub decyzja sądu.

6. Prawa użytkowników

6.1. Dane osobowe użytkowników mogą być przechowywane przez SPIL i partnerów biznesowych. W przypadku gdy stanowią tak obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, użytkownicy mają prawo do dostępu, korekty i usunięcia zgromadzonych przez nas danych osobowych lub sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas ich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, użytkownicy mają prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

6.2. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tych praw, może wysłać do nas pisemny wniosek na adres: SPIL GAMES BV, Mussenstraat 15, 1223 RB, Hilversum, Holandia, precyzując swoje żądanie (w celu zapobiegnięcianadużywania wniosków o informacje). Użytkownik może też wysłać e-mail zawierający te informacje na adres support@spilgames.com.

6.3. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, klikając link z rezygnacją w tych wiadomościach.

6.4. SPIL nie przetwarza świadomie danych osobowych od osób poniżej 16. roku życia bez zgody rodzica. Gdyby okazało się, że przetwarzamy dane osobowe osób poniżej 16. roku życia bez zgody rodziców, dane te zostaną natychmiastowo usunięte. Dla rodziców użytkowników w wieku poniżej 16. roku życia: W przypadku chęci uzyskania dostępu do danych osobowych dziecka w celu wyświetlenia, korekty lub usunięcia zgromadzonych informacji należy wysłać pisemny wniosek do SPIL GAMES BV, na adres Mussenstraat 15, 1223 RB, Hilversum, Holandia, wraz z opisem wniosku i kopią paszportu (aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu wniosków o informacje) lub wysłać e-mail ze wszelkimi informacjami na adres support@spilgames.com. Po weryfikacji kopia paszportu zostanie zniszczona.

6.5 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych pocztą elektroniczną na adres legal@spilgames.com. Jeśli nasze odpowiedzi i/lub wsparcie w zakresie rozwiązania problemów nie jest zadowalające, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie na terenie Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym dana osoba pracuje, mieszka, lub gdy doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych.

7. Bezpieczeństwo

7.1. Firma SPIL wdrożyła odpowiednie środki, aby zabezpieczyć się przed nieupoważnionym dostępem i mu zapobiegać, a także aby zapewnić bezpieczeństwo danych i prawidłowo korzystać z informacji gromadzonych przez nas w odniesieniu do Gry.

7.2. Chociaż użytkownicy mogą ustawić opcje prywatności, które ograniczają dostęp do ich danych osobowych, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nie da się przez nie przedostać. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Grach.

8. Postanowienia różne

8.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Zmiany będą wchodzić w życie z momentem publikacji, należy więc regularnie sprawdzać Politykę prywatności, by upewnić się co do znajomości jej najnowszej wersji.

8.2 W przypadku przekazania (jednej z naszych) Gier firmie zewnętrznej, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności możemy przekazać stronie trzeciej wszystkie zgromadzone przez nas dane osobowe. W takim przypadku użytkownicy, którzy przesłali nam swoje adresy e-mail, zostaną powiadomieni o przekazaniu swoich informacji i objęci inną polityką prywatności.

8.3 Niniejszą Politykę prywatności reguluje prawo holenderskie i podlega ona wyłącznej jurysdykcji sądów w Holandii.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres support@spilgames.com.