+31 (0) 20 760 2040 info@spilgames.com

Terms of use – NL

SPIL GAMES GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Over ons

1.1           Welkom bij SPIL Games B.V., kantoorhoudende te (1223 RB) Hilversum, aan de Mussenstraat 15, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23106054. Hierna zal SPIL Games B.V. en zijn gelieerde bedrijven worden aangeduid als “SPIL Games”. Klik hier voor overige contactgegevens van SPIL. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van web- en mobiele games van SPIL Games en andere aangeboden inhoud, websites en aanverwante diensten (inclusief servers, software en infrastructuur) (hierna aangeduid als de “Dienst”). Het gebruik van de Dienst is ook onderworpen aan het Privacybeleid van SPIL of het Privacybeleid voor Mobiele Apps die hierin via verwijzing zijn opgenomen, en hierkunnen worden gelezen voor webgames en hier voor mobiele games. Voor een overzicht van de SPIL-websites verwijzen wij u naar de lijst op www.spilgames.com/about-us/channels-and-domains/. SPIL Games kan op elk gewenst moment naar eigen goeddunken websites toevoegen aan of websites verwijderen uit deze lijst.

1.2           Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt. Door de Dienst te installeren, gebruiken of anderszins in gebruik te nemen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden, evenals met het toepasselijke privacybeleid. Bepaalde onderdelen van de Dienst, zoals webpagina’s of portals waar u games kunt downloaden of in-game credits kunt kopen, kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen bevatten van ons of onze leveranciers, licentiegevers of andere derde partijen, die een aanvulling zijn op deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze Dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord te voldoen aan dergelijke aanvullende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, het toepasselijke Privacybeleid of aanvullende voorwaarden, dient u de Dienst niet te gebruiken.

2.  Registratie en account

2.1           Afhankelijk van uw akkoord en de voortdurende naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en andere relevante beleidsregels en voorwaarden, verleent SPIL Games u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare beperkte licentie die onderworpen is aan de onderstaande beperkingen ten aanzien van de toegang tot en het gebruik van de service voor uw eigen, niet-commerciële amusementsdoeleinden. U gaat ermee akkoord deze Dienst niet voor enig ander doel te gebruiken.

SPIL Games biedt een grote verscheidenheid aan games aan op zijn portals en op andere platforms, zoals app stores. Deze games zijn gratis te spelen, tenzij anders aangegeven. Echter, u bent zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die u maakt om de Dienst te kunnen gebruiken via een draadloze of andere communicatiedienst. In bepaalde games kunt u virtuele items (zoals een virtueel spelelement of virtuele munten) of een abonnement kopen om een game te downloaden. Voor de verwerking van betalingen op de SPIL-websites of een ander platform, kan SPIL Games externe betalingsproviders gebruiken zoals uiteengezet in artikel 6.

2.2           Door een Account te maken, bevestigt u dat u 16 jaar of ouder bent.

2.3           Een gebruikersnaam is een unieke ID die door u is geselecteerd of door ons is verstrekt en wordt gebruikt om u te identificeren in de Dienst. U mag maar één account hebben op de SPIL-websites en één account per game. SPIL Games behoudt zich het recht voor om al uw accounts te verwijderen in het geval u meerdere accounts heeft. U mag uw account niet verkopen, verhuren of weggeven en/of een account maken op basis van een valse identiteit, valse gegevens of naam van een ander. Neem onmiddellijk contact met ons op als uw account door onbevoegden is gebruikt en wijzig direct uw inloggegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw inloggegevens en voor alle aankopen gedaan via uw account, ongeacht of u hiervoor toestemming hebt gegeven.  Als u ons contactgegevens hebt verstrekt, dient u deze volledig en up-to-date te houden. U zult uw account alleen voor niet-commerciële doeleinden gebruiken.

2.4           SPIL Games behoudt zich het recht voor uw account te sluiten en definitief te deactiveren als deze 180 dagen niet actief is geweest.  In geval van deactivering zijn wij niet verplicht om gerelateerde gegevens of inhoud te bewaren of verstrekken en/of restitutie te verlenen voor betalingen die via uw (voormalige) account zijn gedaan. We behouden ons het recht voor om uw oude gebruikersnaam te laten registeren en gebruiken door een andere gebruiker. Ook zijn we niet verplicht om openbare gegevens, inhoud of andere informatie die u hebt geüpload of geplaatst op de Dienst, te verwijderen.

2.5           Onverminderd enige andere rechtsmiddelen die kunnen bestaan, kan SPIL Games, zonder kennisgeving aan u, accounts of toegang tot de Dienst of gedeelten ervan beperken, opschorten, wijzigen of verwijderen als SPIL Games vermoedt dat u zich niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden of als er sprake is van feitelijk of vermoedelijk illegaal of oneigenlijk gebruik van de Dienst. SPIL Games is niet verplicht u te compenseren voor eventuele verliezen of resultaten die hiermee verband houden, met inbegrip van maar niet beperkt tot voordelen, privileges of virtuele items die gepaard gaan met uw gebruik van de Dienst.

3. Door gebruiker gegenereerde content

3.1           De Dienst kan inhoud van spelers bevatten (“Door gebruiker gegenereerde content”), zoals berichten, berichten op een tijdlijn, reacties op meningen, afbeeldingen of grafische weergaven. Wij zijn niet actief betrokken bij het maken of publiceren van dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud en we onderschrijven geen door gebruikers gegenereerde inhoud, noch garanderen we dat dergelijke inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden of (anderszins) onwettig is. Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. Door de Dienst te gebruiken, kunt u worden blootgesteld aan door gebruikers gegenereerde inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins niet in overeenstemming is met uw verwachtingen. U draagt alle risico’s behorende bij het gebruik van door gebruikers gegenereerde inhoud die beschikbaar is met betrekking tot het gebruik van de Dienst. SPIL Games is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud. We zouden het echter wel op prijs stellen als u onregelmatigheden met betrekking tot door gebruikers gegenereerde inhoud meldt via support@spilgames.com.Hier vindt u meer informatie voor webgames en hier voor mobiele games. We kunnen dan actie ondernemen tegen de gemelde door gebruikers gegenereerde inhoud, zoals wij, naar eigen goeddunken, passend achten onder de gegeven omstandigheden.

3.2       Als u zelf door gebruikers gegenereerde inhoud indient, verleent u SPIL Games een niet-exclusieve, onherroepelijke, blijvende, overdraagbare, volledig betaalde, royaltyvrije, wereldwijde licentie (inclusief het recht op sublicentie en toewijzing aan derden) voor gebruik, publicatie, reproductie, distributie, aanpassing en voorbereiding van afgeleide werken, of anderszins op welke manier dan ook gebruiken van dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud, of enig deel daarvan, op enigerlei wijze en in welke nu bekende of nog te ontwikkelen vorm van media. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, ziet u hierbij af van eventuele morele rechten, publiciteitsrechten of privacyrechten met betrekking tot dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud.

3.3           Onverminderd hetgeen beschreven in artikel 3.2, behoudt u het eventueel eigendomsrecht van uw door gebruikers gegenereerde inhoud. Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers gegenereerde inhoud en uw activiteiten met betrekking tot de Dienst te controleren. Wij kunnen echter niet alle gebruikers gegenereerde inhoud controleren of vooraf screenen en we zullen dit ook niet proberen te doen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om door gebruikers gegenereerde inhoud die op de Dienst is geplaatst, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, te bewerken, weigeren of te verwijderen.

3.4           Als u door gebruikers gegenereerde inhoud aan de Dienst toevoegt, dan:

 1. bent u ermee bekend en gaat u ermee akkoord dat elke gebruiker van de Dienst toegang heeft tot dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud en dat SPIL Games geen controle heeft over de desbetreffende informatie of wat gebruikers ermee doen;
 2. garandeert u dat u bevoegd bent om dit te doen en om SPIL Games de onder artikel 3.2 genoemde licentie te verlenen, en dat dergelijke inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, en dat de inhoud geen toepasselijke wetgeving schendt. U vrijwaart SPIL Games van alle derde partijen (waaronder alle autoriteiten), vorderingen, gerelateerde kosten en schade die hiermee in verband staan.

3.5           Direct bij een eerste verzoek daartoe, zult u samenwerken met SPIL Games om elke vermoedelijke onwettige, frauduleuze of ongepaste door gebruikers gegenereerde inhoud (van uzelf of van een andere speler) of andere activiteiten op de Dienst, te onderzoeken. U vrijwaart SPIL Games en haar functionarissen, directeurs, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van alle vorderingen, gerelateerde kosten en schade die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met geschillen met gebruikers van de Dienst of andere derde partijen die ontstaan of zullen ontstaan in verband met de Dienst.

4. Advertenties en inhoud van derden

4.1           Wanneer wij onze games op de Dienst aanbieden, kunnen we advertenties vertonen vóór, in, na of rond dergelijke spellen. Alle transacties die u via onze Dienst met onze adverteerders aangaat, zijn tussen u en de adverteerder en zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen van betreffende adverteerder (indien aanwezig). SPIL Games is niet aansprakelijk voor enig verlies of een eventuele vordering jegens een adverteerder.

4.2           De Dienst kan links bevatten naar websites van derden, inclusief links die worden verstrekt bij het automatisch tonen van zoekresultaten. Het bestaan van dergelijke links betekent niet dat we deze websites of diensten van derden goedkeuren. U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor inhoud of ander materiaal op dergelijke websites van derden.

5. Gedragscode in de Dienst

5.1           U mag de aangeboden Dienst alleen gebruiken voor wettige, persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Voor zover er inhoud beschikbaar is om te downloaden, mag dergelijke inhoud alleen voor persoonlijk gebruik worden gedownload en verder niet worden gereproduceerd of gedistribueerd. Elke download is onderworpen aan de regels die bij die specifieke inhoud horen.

5.2           Het is niet toegestaan om:
i) u bezighouden met handelingen die SPIL Games in strijd acht met de aard of bedoeling van de Dienst
ii) gebruik te maken van cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods of ongeautoriseerde software van derden die is ontworpen om de Dienst te wijzigen of verstoren.
iii) de Dienst te gebruiken op een manier die de voor uw gebruik toegekende rechten overschrijdt;
iv) de Dienst te gebruiken voor datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens met betrekking tot de inhoud; ongeacht welk deel in het kader van de Dienst
v) de op de Dienst beschikbare inhoud te reproduceren, kopiëren, aanpassen, weergeven, wijzigen, vertalen, porteren, publiceren, (sub) licentiëren, over te dragen, of anderszins te verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
vi) de broncode te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren, disassembleren, ontcijferen of anderszins proberen af te leiden voor onderliggende software of andere intellectuele eigendom die wordt gebruikt om de Dienst te leveren, of om enige informatie van de Dienst te verkrijgen met behulp van een methode die niet uitdrukkelijk is toegestaan door SPIL Games.
vii) elke vorm van reclame of promotie op de Dienst aan te bieden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
viii) zonder toestemming valse persoonsgegevens of enige informatie, inhoud of materiaal in welke vorm dan ook, aan derden te verstrekken;
ix) ongevraagde bulkcommunicatie (inclusief e-mails en chatberichten) rechtstreeks of onrechtstreeks via de Dienst te verzenden;
vii) de Dienst te gebruiken op een manier die onze servers of netwerken kan beschadigen, uitschakelen of overbelasten;
x) het gebruik en het genot van de Dienst door een andere partij te verstoren; of
xi) enige in de Dienst opgenomen mechanismen te omzeilen die zijn bedoeld om ongeautoriseerde reproductie of distributie van inhoud op de Dienst te voorkomen.

5.3           U mag via de Dienst geen informatie, inhoud of materiaal indienen of verzenden of anderszins gedrag vertonen dat:
i) in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten van anderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteit of andere eigendomsrechten;
ii) onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, misleidend, frauduleus, privacyschendend, onrechtmatig of pornografisch is en/of expliciete of grafische beschrijvingen of seksuele handelingen bevat;
iii) een individu of een groep individuen slachtoffer maakt, lastigvalt, onteert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
iv) een persoon, bedrijf of entiteit, inclusief SPIL Games en zijn werknemers en agenten nabootst;
v) virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die de functionaliteit van software of hardware of telecommunicatieapparatuur storen, schaden of beperken, of anderszins ongeoorloofd gebruik van een computer of computernetwerk toestaan;
vi) aanzet tot gedrag dat als onwettig kan worden beschouwd of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid; of vii) dat anderszins deze Gebruiksvoorwaarden, richtlijnen of enig beleid dat op de Dienst wordt vermeld.

SPIL Games behoudt zich het recht voor om te bepalen welk gedrag volgens het bedrijf in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins niet overeenkomstig de opzet of in de geest van deze Gebruiksvoorwaarden is. SPIL Games behoudt zich het recht voor om als gevolg hiervan actie te ondernemen, waaronder het beëindigen van uw account en het geheel of gedeeltelijk ontzeggen van het gebruik van de Dienst.

6. Virtuele items en in-game aankopen

6.1           In bepaalde games van de Dienst kunt u een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie kopen voor virtuele items (zoals een virtueel spelelement of virtuele munten), spelvoortgang of een abonnement op (het downloaden van) een spel (hierna gezamenlijk “Betaalde diensten” genoemd), op voorwaarde dat u een account bij de Dienst hebt gemaakt. U mag alleen virtuele items van ons of onze erkende partners kopen via de Dienst, en niet op een andere manier. SPIL Games kan op elk moment de prijs van virtuele items en/of diensten beheren, reguleren, controleren, wijzigen, verwijderen of aanpassen, met of zonder kennisgeving. SPIL Games is op geen enkele wijze jegens u of een derde partij aansprakelijk wanneer SPIL Games dergelijke rechten uitoefent. De overdracht van virtuele items is verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in de Dienst. Anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan in de Dienst, mag u geen virtuele items verkopen, terugkopen of anderszins overdragen aan een persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot SPIL Games, een andere gebruiker of een derde partij.
Voor aankopen via de Dienst moet u een overeenkomst aangaan met SPIL Games of de betrokken betaalinstelling (“PSP”) om de betaling uit te voeren (in het betalingsscherm ziet u via welke PSP de betalingstransactie wordt uitgevoerd). Als ouder/wettelijke voogd bent u verantwoordelijk voor elke betaling, via creditcard en elk ander betaalmiddel (bijv. telefoon, sms, Paypal), die op de Dienst door een minderjarige wordt verricht.

6.1.1      Als de overeenkomst met een PSP wordt aangegaan, kan SPIL Games nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de communicatie tussen u en de PSP, en alle informatie die u uitwisselt met de PSP is uitsluitend onderworpen aan het privacybeleid en/of overige bepalingen en voorwaarden van de betreffende PSP. Sommige PSP’s staan vooraf goedgekeurde betalingen toe en u gaat akkoord met de voorwaarden en bepalingen die de desbetreffende PSP voor dergelijke terugkerende betalingen mogelijk heeft vastgesteld. Voor alle duidelijkheid: SPIL Games is geen partij in uw overeenkomst met een PSP en zal dat ook niet worden. Door gebruik te maken van een PSP voor betalingen aan de Dienst, vrijwaart u SPIL Games van teruggevorderde betalingen of andere vorderingen die de PSP mogelijk heeft als gevolg van het niet uitvoeren van de betaling. In het geval u met een creditcard betaalt, kunt u ervoor kiezen om de ‘betalen met 1 klik’-optie in te schakelen als deze wordt aangeboden door uw creditcardmaatschappij. Door deze optie in te schakelen en te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die door de betalingsprovider en uw creditcardaanbieder zijn vastgesteld voor het gebruik van deze optie. SPIL Games aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze betaaloptie.

6.1.2      Alle informatie die wij van u ontvangen met betrekking tot betalingen en het leveren van diensten op de Dienst, zijn onderworpen aan het desbetreffende privacybeleid van SPIL Games. U stemt ermee in om alle toepasselijke belastingen en kosten te betalen die verbonden zijn aan uw account of iedereen die gebruikmaakt van een door u geregistreerd account.

6.2           Als u betaalde diensten via de Dienst koopt, heeft u niet het recht uw aankoop te annuleren en betalingen terug te vorderen omdat het gebruik van de betaalde dienst ingaat bij levering, ongeacht het moment waarop u uw virtuele items voor het eerst in een game hebt uitgegeven.

6.3           SPIL Games en/of diens licentiegevers kan op elk moment betaalde diensten beheren, reguleren, controleren, wijzigen of verwijderen, met of zonder kennisgeving. In dat geval is SPIL en/of zijn licentiegevers niet aansprakelijk jegens u of een derde partij.

6.4           Zodra een betaling voor een betaalde dienst is gedaan via de Dienst, is er geen recht op terugbetaling. SPIL Games behoudt zich het recht voor om alle, of een deel van (het saldo van), de betaalde diensten die u via de Dienst hebt gekocht, te annuleren en te verwijderen als:

 1. u uw Account gedurende 180 opeenvolgende dagen niet heeft gebruikt, zoals hierboven vermeld in artikel 2.4;
 2. we de inhoud of Dienst waarop (het saldo van) de betaalde dienst betrekking heeft, niet langer aanbieden, na voorafgaande kennisgeving hiervan door SPIL Games;
 3. u zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt.

In dit geval is er geen recht op terugbetaling of andere compensatie voor ongebruikte betaalde diensten.

Als een betaalde service niet meer beschikbaar is na een transactie en vóór het downloaden, zijn uw mogelijkheden tot verhaal beperkt tot een terugbetaling van de betaalde prijs voor het niet-beschikbare virtuele product. Wanneer technische problemen de levering van uw product onmogelijk maken of onredelijk vertragen, bent u uitsluitend en alleen gerechtigd tot ofwel vervanging ofwel terugbetaling van de betaalde prijs, zoals vastgesteld door SPIL Games.

We accepteren terugzending van producten die geenvirtuele producten zijn (bijvoorbeeld virtuele goederen, abonnementen en spelvoortgang zijn virtuele producten) die via de Dienst zijn gekocht, mits de producten en de verpakking binnen dertig (30) dagen na ontvangst in originele staat worden teruggestuurd. Wanneer we u fysieke producten toesturen, voegen we een retourformulier toe dat u samen met de retourzending moet terugsturen. Virtuele producten zijn niet-restitueerbaar en kunnen niet worden geretourneerd, tenzij SPIL Games anders bepaalt.

7. Eigendomsrechten

7.1           De Dienst bevat een verscheidenheid aan inhoud, merken, gegevens, werken en materiaal van SPIL Games en derde partijen (hierna tezamen aangeduid als “Inhoud”), met inbegrip van maar niet beperkt tot logo’s, handelsmerken, look & feel, handelsnamen, software, spellen, lay-outs, informatie, tekst, gegevens, muziek, video, afbeeldingen, scripts, ontwerpen, grafische afbeeldingen, knoppictogrammen, instructies en illustraties.

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, is alle inhoud eigendom van, gecontroleerd of gelicentieerd door SPIL Games of zijn licentiegevers.  Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd door auteursrechtwetten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die de inhoud beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. De handelsmerken, logo’s en ontwerpen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van SPIL Games worden gebruikt. U stemt ermee in geen inhoud te kopiëren, verspreiden, publiceren of op een andere wijze te exploiteren in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van SPIL Games of enige andere derde partij.

Niettegenstaande enige andere hier genoemde strijdige bepaling, bent u ermee bekend en stemt u ermee in dat u geen eigendomsrechten of andere eigendomsrechten op het account heeft. Alle rechten op en ten aanzien van het account zijn en blijven eigendom van en komen ten goede aan SPIL Games.

7.2           We kunnen inhoud voor u beschikbaar maken die u kunt downloaden of gebruiken. Op dergelijke inhoud zijn de voorwaarden van de licentieovereenkomst van toepassing. Als er geen licentieovereenkomst wordt aangeboden met de inhoud, is de volgende licentie, naast de andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, van toepassing op uw gebruik van de desbetreffende inhoud. We verlenen u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de inhoud op een computer of apparaat te installeren. De inhoud wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen en is eigendom van ons of onze licentiegevers. U mag de inhoud niet verkopen of verspreiden. Deze inhoud mag niet geheel of gedeeltelijk in een ander product worden opgenomen. U mag de software niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of demonteren of anderszins proberen af te leiden van de broncode (tenzij uitdrukkelijk toegestaan door een toepasselijke wet). U mag op geen enkele wijze afgeleide werken van de software wijzigen, aanpassen, maken of eigendomsvermeldingen in de software verwijderen. U stemt ermee in zich te houden aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van de inhoud. U mag geen derde partij toestemming geven of helpen om iets te doen wat volgens dit artikel verboden is. Het kan voorkomen dat we uw versie van de inhoud automatisch controleren en bijwerken om de prestaties en mogelijkheden ervan te verbeteren. Als u de inhoud tijdens een automatische update afsluit of de installatie van de update anderszins belemmert, kan de inhoud beschadigd raken en/of niet meer werken.

7.3           De Dienst is voortdurend in ontwikkeling en SPIL Games kan van u verlangen om updates voor de inhoud en de Dienst te accepteren. Een dergelijke update kan zonder verdere kennisgeving aan u worden uitgevoerd.

8. Vrijwaringsverklaring en aansprakelijkheidsbeperking

8.1           Wij bieden de Dienst in zijn huidige vorm, met alle fouten en voor zover beschikbaar, aan. Wij en onze licentiegevers geven geen expliciete garanties of waarborgen met betrekking tot de Dienst. SPIL Games is niet verplicht om welke ondersteuning dan ook te verlenen. Voor zover toegestaan door de wet, verwerpen wij en onze leveranciers alle stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, juistheid, tijdigheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat er geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt. We kunnen niet garanderen dat de Dienst aan uw vereisten zal voldoen, of foutloos, betrouwbaar, ononderbroken werkt of altijd beschikbaar zal zijn. We kunnen niet garanderen dat de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de Dienst (inclusief eventuele ondersteunende diensten) effectief, betrouwbaar of juist zijn of aan uw vereisten voldoen. We kunnen niet garanderen dat u toegang heeft tot de Dienst (rechtstreeks of via netwerken van derden) op door u bepaalde tijdstippen of locaties. Geen advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen van een vertegenwoordiger van SPIL Games, zal enige garantie inhouden. We kunnen op elk gewenst moment en zonder kennisgeving een dienst of functie van de Dienst beëindigen of wijzigen. U kunt aanvullende consumentenrechten hebben op grond van uw lokale wetgeving die deze overeenkomst niet kan veranderen en waaraan SPIL zich zal houden.

8.2           Uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor een geschil met ons is om uw gebruik van de Dienst te beëindigen. In geen geval zal onze aansprakelijkheid (of de aansprakelijkheid van ons moederbedrijf of onze leveranciers) voor enige en alle vorderingen met betrekking tot het gebruik van de Dienst, het totale bedrag aan betalingen overschrijden dat wij van u gedurende de zes (6) maanden hebben ontvangen, voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot het geschil. U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat indien u tijdens deze periode niets heeft betaald aan SPIL Games, uw enige mogelijkheid tot verhaal (en exclusieve aansprakelijkheid van SPIL Games) voor enig geschil met SPIL Games is om de Dienst niet langer te gebruiken en uw account te deactiveren. Als dergelijke maatregelen ontoereikend worden geacht onder toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van SPIL Games in plaats daarvan beperkt tot een bedrag van minder dan 500 euro of het wettelijk vereiste minimum. SPIL GAMES, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS ZIJN JEGENS U NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN, GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (HOE DERGELIJKE VERLIEZEN OOK GEKWALIFICEERD MOGEN ZIJN), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE BETREKKING HEBBEN OP UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENST EN UW RECHTEN ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ENIGE TOEPASSELIJKE AANVULLENDE VOORWAARDEN, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJK PRINCIPE EN ONGEACHT OF SPIL GAMES OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Omdat sommige landen, staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid (en de aansprakelijkheid van ons moederbedrijf en onze leveranciers) in dergelijke landen, staten of rechtsgebieden beperkt voor zover de wet dit toelaat.

8.3           Wij garanderen niet dat een Dienst geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten Nederland. Indien u toegang tot de Dienst wenst vanuit een andere locatie dan in Nederland, dan doet u dit op eigen initiatief en bent u ervoor verantwoordelijk dat aan alle lokale wetgeving wordt voldaan.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaringen welke elders in deze voorwaarden zijn bepaald.

8.4           Als naar uw mening enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht (“IE-recht”) wordt geschonden door/op de Dienst, verzoeken wij u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en ons te voorzien van:

  1. de elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het IE-recht of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar te handelen.
  2. een beschrijving van het IE-recht waarvan u beweert dat deze is geschonden en een beschrijving van de inbreukmakende activiteit.
  3. identificatie van de locatie waar zich het origineel of een geautoriseerde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk bevindt, bijvoorbeeld de URL van de website waar het is gepubliceerd of de naam van het boek waarin het is gepubliceerd of in het geval van een geregistreerde merknaam, een bewijs van inschrijving in het merkenregister.
  4. indien u niet de eigenaar bent van het intellectuele eigendom, een kopie van een licentie waarin staat vermeld dat u het gebruiksrecht van het intellectuele eigendom hebt gekregen en dit beschermt.
  5. identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de website waar het materiaal staat waarvan u beweert dat het inbreuk maakt; deze informatie moet specifiek genoeg zijn om ons in staat te stellen het desbetreffende materiaal te lokaliseren.
  6. uw naam en volledige contactgegevens.
  7. een verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.

9. Vrijwaringen

Behoudens en onverminderd uw volledige aansprakelijkheids- en vrijwaringsverplichtingen zoals uiteengezet in deze overeenkomst, is SPIL Games niet aansprakelijk voor gederfde winst of enige vorm van bijzondere, incidentele of indirecte schade, gevolgschade of schadevergoedingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst.

Op ons verzoek gaat u ermee akkoord ons, onze moederbedrijven en andere aangesloten bedrijven hun respectieve werknemers, contractanten, functionarissen, directeuren en agenten te verdedigen en te vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, claims en uitgaven, inclusief kosten voor juridische bijstand, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de Dienst. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle van elke kwestie anderszins onderhevig aan vergoeding door u op zich te nemen, waarbij u met ons samenwerkt bij het doen gelden van een beschikbare verdediging.

10. Overige bepalingen

10.1        Deze overeenkomst en eventuele aanvullende voorwaarden, beleidsvormen, richtlijnen en regels die op de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Als enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal dat gedeelte worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel mogelijk te benaderen. De geldigheid van de overige onderdelen blijft volledig van kracht.

10.2        U stemt ermee in dat wij u op elektronische wijze kennisgevingen, overeenkomsten en andere informatie over de Dienst kunnen verstrekken. Als u niet langer elektronische kennisgevingen wilt ontvangen, moet u het gebruik van de Dienst staken en/of de Dienst van uw computer of apparaat verwijderen.

10.3        We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen en zullen hiervan kennisgeving doen via de Dienst. De meest recente versie van deze voorwaarden is te allen tijde via de Dienst toegankelijk. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze Gebruiksvoorwaarden op wijzigingen. Als u de Dienst blijft gebruiken nadat de wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden in werking zijn getreden, geeft u aan akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden.

10.4        Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele claims of geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden of het gebruik van de Dienst kunnen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, tenzij anderszins overeengekomen door SPIL Games en/of een andere geschilleninstantie beschikbaar die voldoet aan de eisen van de consumentenwet. Als er een geschil ontstaat tussen u en SPIL Games, raden wij u ten zeerste aan eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om samen naar een oplossing te zoeken. U kunt contact met ons opnemen via support@spilgames.com.

10.5        SPIL Games wordt niet geacht in gebreke te zijn voor een stopzetting, onderbreking of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen door oorzaken buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot: aardbevingen, overstromingen of andere natuurrampen, calamiteiten, arbeidsconflicten, binnenlandse onlusten, oorlog (hetzij officieel verklaard of niet) of het onvermogen om voldoende voorraden, transport of andere essentiële goederen of diensten te verkrijgen die vereist zijn voor de uitoefening van zijn bedrijf, of enige wijziging in of vaststelling van een wet- en regelgeving, verordening, vonnis of decreet (elk een geval van overmacht).

10.6        U erkent dat de onder deze Gebruiksvoorwaarden aan SPIL Games verleende rechten en voortvloeiende verplichtingen van een unieke en onvervangbare aard zijn en dat het verlies hiervan onherstelbare schade toebrengt aan SPIL Games en niet enkel en alleen kan worden vervangen door geldelijke schadevergoedingen waardoor SPIL Games recht heeft op een gerechtelijke of andere billijke vergoeding (zonder de verplichting om een borgstelling, onderpand of bewijs van schade aan te wenden) in het geval van een schending of anticiperende schending door u.
U doet onherroepelijk afstand van alle rechten om gerechtelijke stappen te ondernemen of een andere vrijstelling van billijke vergoeding in te roepen, of om de werking van de Dienst of games van SPIL te beletten of beperken, uitbuiting van advertenties of ander materiaal uitgegeven die hiermee in verband staan of exploitatie van de Dienst of enige inhoud of ander materiaal dat wordt gebruikt of weergegeven via de Dienst en u stemt ermee in om vorderingen te beperken tot geldvorderingen.